🎓Nejlepší školní suvenýry až -50%
X

Archivní řády >

Řád internetového obchodu empikfoto.cz

Internetový obchod empikfoto.cz provozuje společnost Empik Foto Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, adresa: Warszawa (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, z zapsaná v rejstříku podnikatelů Vnitrostátního soudního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hl. ml Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářského oddělení Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000736870, DIČ: 5252754103, identifikační č. REGON 380546457, základní kapitál ve výši 5000 PLN, splacen v plné výši (dále jen: „Empik”).

Terminologie:

Mobilní aplikace aplikaci umožňující používat zákaznický účet a nakupovat v internetovém obchodu empikfoto.cz lze bezplatně stáhnout z digitální distribuční platformy App Store a Google Play na přenosná zařízení s operačními systémy iOS a Android.

Centrum zákaznické podpory zákaznické centrum je k dispozici a pomocí kontaktního formuláře umístěného na internetové adrese https://www.empikfoto.cz/kontakt.html.

Zákazník fyzická nebo právnická osoba, případně organizační složka bez právní subjektivity způsobilá k právním jednáním, využívající internetový obchod nebo mobilní aplikaci, zejména za účelem nákupu.

Spotřebitel zákazník – fyzická osoba, používající internetový obchod, zejména k nakupování pro potřeby, jež nejsou přímo spojeny s jeho podnikatelskou nebo profesní činností (v souladu s čl. 221 zákona z 23. dubna 1964 – Občanský zákoník).

Laboratoř centrální laboratoř internetového obchodu pod názvem: Laboratorium Centralne Serwisu, adresa: ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew, Polsko.

Produkty Produkty a služby dostupné v nabídce internetového obchodu, zejména fotografie, předměty s fotografiemi, fotoknihy, kalendáře apod.

Subjekt realizující platbu externí subjekt ve vztahu k Empik, zprostředkovávající platbu pomocí bankovního převodu nebo platbu platební kartou.

Internetový obchod internetový obchod empikfoto.cz, dostupný na internetové adrese https://www.empikfoto.cz.

 • 1 Všeobecná ustanovení
 1. Tento řád upravuje pravidla:
 2. registrace v internetovém obchodu empikfoto.cz;
 3. používání internetového obchodu empikfoto.cz a mobilní aplikace;
 4. objednávání produktů nabízených společností Empik v internetovém obchodu empikfoto.cz, dodání objednaných produktů zákazníkovi, zaplacení prodejní ceny těchto produktů zákazníkem;
 5. oprávnění zákazníka zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy;
 6. uplatňování a vyřizování reklamací.
 7. K prohlížení internetové stránky internetového obchodu, včetně prohlížení zboží v nabídce internetového obchodu, je nezbytné koncové zařízení s přístupem na internet a aktuální verzí internetového prohlížeče Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari. K využívání některých funkcionalit internetového obchodu, včetně registrace a objednávání produktů je dále nezbytné disponovat aktivním elektronickým poštovním účtem (e-mail).
 8. Je zakázáno, aby zákazníci v rámci využívání internetového obchodu (včetně používání mobilní aplikace) vkládali protiprávní obsah porušující zákon, práva třetích osob nebo dobré mravy. Zákazník je navíc povinen se zdržet veškerých aktivit, které by mohly negativně ovlivnit správné fungování internetového obchodu, zejména pak jakkoli zasahovat do obsahu internetového obchodu nebo jeho technických prvků. Dále je zakázáno používat internetový obchod k účelům, jež jsou v rozporu s jeho účelem, včetně rozesílání spamu, provozování jakékoli komerční, reklamní nebo propagační činnosti na jeho stránkách a umisťování na stránkách internetového obchodu pornografických fotografií, fotografií propagujících fašismus, nacismus, komunismus, násilí nebo urážející náboženské cítění apod.
 9. Pro potřeby prohlížení zboží v nabídce internetového obchodu není nutné se registrovat. Zákazník může produkty v nabídce internetového obchodu objednávat poté, co se zaregistruje dle ustanovení § 2 tohoto řádu.
 10. Vypořádání transakcí realizovaných platební kartou nebo elektronickým převodem se provádí prostřednictvím zúčtovacího centra PayU. Tyto služby poskytuje PayU S.A. se sídlem: Poznań (60-166), ul. Grunwaldzka 166, dle zásad služeb dostupných na adrese: https://czech.payu.com/pravni-dokumenty/.
 • 2 Registrace
  1. Registrace v e-shopu zákazníku umožňuje:
   • vložit, editovat nebo odstraňovat údaje, včetně dodacích adres;
   • objednávat zboží s využitím údajů, které zákazník vložil;
   • nahrávat fotografie do virtuálních alb empikfoto
   • vytvářet projekty, ukládat je a upravovat;
   • prohlížet historii objednávek;
   • objednávat a rušit objednávky newsletteru;
   • využívat slevové kódy;
   • platit za objednávky;
   • používat jiné funkcionality, jež jsou k dispozici registrovaným zákazníkům.
 1. Za účelem registrace v internetovém obchodě (založení zákaznického účtu) zákazník pomocí mobilní aplikace nebo on-line vyplní registrační formulář, v němž uvede e-mailovou adresu a heslo a seznámí se s ustanoveními tohoto řádu. Poté, co zákazník vyplní a odešle registrační formulář, včetně odsouhlasení podmínek tohoto řádu, zašle Empik na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl, potvrzení o registraci. Tím je proces registrace dokončen.
 2. Registrace v internetovém obchodě i jeho využívání jsou bezplatné. Tím, že se zákazník zaregistruje, uzavírá smlouvu se společností Empik o poskytování elektronické služby spočívající ve vedení zákaznického účtu dle zásad stanovených tímto řádem.
 3. Po registraci se zákazník přihlašuje do internetového obchodu pomocí údajů uvedených v registračním formuláři anebo následně změněných v nastavení účtu zákazníka.
 4. Účet vytvořený při registraci vede Empik pro zákazníka na dobu neurčitou. Zákazník může na vedení účtu v internetovém obchodě kdykoli rezignovat a požádat o jeho odstranění. Rezignace na vedení účtu v internetovém obchodě a odstranění konta není zpoplatněno.
 5. Chce-li zákazník odstranit svůj účet z internetového obchodu, telefonicky nebo e-mailem kontaktuje Centrum zákaznické podpory. Pokyn k odstranění účtu je předán ke zpracování po potvrzení, že je žadatelem vlastník účtu. Účet je poté neprodleně odstraněn a tím i ukončena platnost smlouvy o poskytování elektronické služby uzavřená mezi zákazníkem a společností Empik, jejímž předmětem je vedení zákaznického účtu.
 6. Při registraci může zákazník udělit souhlas k zasílání faktur elektronickou cestou. Faktury se zasílají na e-mailovou adresou uvedenou při registraci do internetového obchodu. Zákazník může souhlas na svém účtu kdykoli zrušit. Zrušení souhlasu nebude mít vliv na objednávky, které již byly přijaty ke zpracování. Souhlas se vztahuje na veškeré objednávky realizované z daného účtu po udělení tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání. Pokud zákazník nesouhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou, budou faktury zasílány tradičním způsobem, tj. v papírové podobě, společně s objednávkou.
 7. Společnost Empik je oprávněna zákaznický účet zablokovat v případech uvedených v obecně závazných právních předpisech. Rovněž je oprávněna zablokovat zákaznický účet z jiných závažných důvodů, a to:
  1. poruší-li zákazník při využívání internetového obchodu obecně závazné právní předpisy, práva třetích stran (zejména práva k duševnímu vlastnictví), osobní vlastnictví třetích osob nebo dobré mravy;
  2. poruší-li zákazník opakovaně (nejméně dvakrát) jiná ustanovení tohoto řádu;
  3. provádí-li zákazník vytrvale a opakovaně objednávky, jež následně ruší dle zásad uvedených v § 6 odst. 6 tohoto řádu, přičemž důvodem zrušení objednávky není nemožnost její realizace ze strany Empik v souladu s jejím obsahem.
 8. O záměru zablokovat zákaznický účet či o jeho zablokování bude zákazník informován na e-mailovou adresu aktuálně registrovanou v internetovém obchodě. Blokace účtu dle ustanovení předchozího odstavce znamená okamžité ukončení smlouvy se zákazníkem o poskytování  elektronické služby.
 9. V případě, že dojde k zablokování zákaznického účtu dle odst. 7-8 výše, budou nerealizované zakázky tohoto zákazníka ze strany Empik zrušeny. K jejich zrušení dojde do 1 dne od zablokování účtu. Pokud již v daném případě byla objednávka uhrazena, Empik zákazníkovi vrátí zaplacenou částku v plné výši. Platba bude vrácena dle obecně závazných právních předpisů.
 • 3 Pravidla používání internetového obchodu
 1. Zákazník se do internetového obchodu přihlašuje tak, že do přihlašovacího formuláře napíše e-mailovou adresu a heslo, které uvedl při registraci svého účtu. Údaje uvedené při registraci účtu lze po přihlášení do zákaznického účtu změnit (záložka „Můj účet“).
 2. Zákazník, který účet zaregistroval, může využívat veškeré dostupné funkce internetového obchodu, zejména objednávání produktů, může rovněž vkládat fotografie (záložka „Moje fotografie“), přičemž tyto fotografie nesmí porušovat obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví třetích osob, osobní vlastnictví třetích osob, ani dobré mravy. Za fotografie umístěné do internetového obchodu v rozporu s dobrými mravy se považují materiály, jejichž charakter neodpovídá funkcionalitě internetového obchodu, kde byly umístěny, tj. materiály věcně nevhodné nebo informace porušující práva třetích osob (včetně jejich telefonních čísel, e-mailových adres nebo jiných adresních údajů), jakož i materiály sloužící k propagaci nebo reklamě určitých služeb, produktů nebo činností, a to i formou odkazů na jiné stránky, případně umisťování na stránky internetového obchodu pornografických fotografií, fotografií propagujících fašismus, nacismus, komunismus, násilí, urážejících náboženské cítění, které neporušují obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví, osobní vlastnictví třetích osob ani dobré mravy. Do internetového obchodu lze vkládat pouze fotografie ve formátu JPG.
 3. Umístí-li zákazník do internetového obchodu danou fotografii:
 1. prohlašuje, že je oprávněn tak učinit, včetně jejího zpřístupnění neomezenému okruhu osob;
 2. prohlašuje, že daná fotografie neporušuje obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví třetích osob, osobní vlastnictví třetích osob, ani dobré mravy;
 3. umístěním dané fotografie na stránky internetového obchodu zákazník poskytuje Empik teritoriálně, časově a množstevně neomezenou licenci k užití dané fotografie při činnosti internetového obchodu, včetně jejího uložení do informačního systému Empik, a to všemi způsoby, které jsou v době poskytnutí licence známy. Tuto licenci není Empik povinen využít. Empik je oprávněn postoupit licenci třetí osobě či třetí osobě poskytnout podlicenci. Zákazník poskytuje tuto licenci Empik bezúplatně.

 

 1. Empik je oprávněn ze stránek internetového obchodu odstraňovat nebo na nich blokovat (znemožnit přístup) fotografie, jež jsou v rozporu s právem, jež porušují práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví třetích osob, osobní vlastnictví třetích osob, dobré mravy nebo ustanovení tohoto řádu. O záměru odstranit či o odstranění fotografie, kterou zákazník umístil na stránky internetového obchodu, bude zákazník informován na e-mailovou adresu aktuálně zaregistrovanou v internetovém obchodě. V souladu s platným právem není Empik povinen informovat zákazníka v případě, že obdržel úřední oznámení o protiprávní povaze takových fotografií.

 

 1. Empik informuje, že zákazník nese odpovědnost za újmu způsobenou tím, že na stránky internetového obchodu umístil protiprávní obsah, fotografie porušující obecně závazné právní předpisy, práva Empik nebo práva třetích osob, a to dle obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Empik dle obecně závazných právních předpisů není povinen kontrolovat fotografie umisťované zákazníky na stránky internetového obchodu. Empik neprodleně umožní přístup k takové fotografii třetím osobám v případě, že obdrží úřední oznámení, anebo důvěryhodnou informaci o tom, že daná fotografie porušuje obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob, dobré mravy nebo tento řád. Porušuje-li kterákoli z fotografií umístěných na stránky internetového obchodu obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví třetích osob, osobní vlastnictví třetích osob nebo dobré mravy, případně tento řád, je zákazník oprávněn o tom Empik informovat prostřednictvím Centra zákaznické podpory, s uvedením internetové adresy, kde je daná fotografie v rámci internetového obchodu dostupná, a dále sdělením, v čem porušení spočívá.

 

 1. Empik uchová projekty zákazníků po následující dobu:

a.7 dní od data vytvoření nebo poslední úpravy projektu, pokud zákazník projekt vytvořil, ale během tvorby nebyl přihlášen a projekt neuložil na svém účtu,

b.30 dní od data vytvoření nebo poslední úpravy projektu, pokud zákazník projekt vytvořil a přidal do košíku, ale jej neobjednal a nebyl přihlášen,

c.45 dní od data vytvoření nebo poslední úpravy projektu, pokud zákazník projekt vytvořil a uložil na svém účtu, ale jej neobjednal,

d. 60 dní od data objednání, pokud zákazník projekt vytvořil, objednal a objednávku uhradil.

Spolu s projekty budou z účtu odstraněny spojené s nimi fotografie.

 

 1. Fotografie umisťované na stránky internetového obchodu se seskupují do alb, tj. virtuálních katalogů obsahujících jednu nebo více fotografií. Zákazník může alba označovat názvy.

 

 1. Každé album bude po svém založení nepřístupné třetím osobám.

 

 1. Fotografie, které zákazník neumístil v rámci internetového obchodu do alba, budou poté, co Empik realizuje objednávku, ze stránek internetového obchodu odstraněny (přestanou být pro zákazníka v rámci internetového obchodu dostupné).

 

 

 1. Zákazník je povinen zachovat mlčenlivost o svém přihlašovacím jménu a heslu ke svému účtu v internetovém obchodě a chránit je proti zneužití. V mezích vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nese odpovědnost za veškeré činnosti spojené s používáním přihlašovacího jména a hesla k danému účtu v internetovém obchodě zákazník, přičemž heslo je důvěrná informace, výhradně na vědomí zákazníka.
 • 4 Mobilní aplikace
 1. Mobilní aplikaci lze bezplatně stáhnout na mobilní zařízení z obchodu Google Play (v případě zařízení s operačním systémem Android) a obchodu App Store (v případě zařízení s operačním systémem iOS).
 2. Aby mobilní aplikace správně fungovala, musí být umístěna na mobilním přístroji (smartphone, tablet) s přístupem k internetu, vybaveném operačním systémem iOS nebo Android.
 3. S pomocí mobilní aplikace může zákazník zejména: prohlížet zboží v internetovém obchodě, získávat přístup ke svému účtu v internetovém obchodě, objednávat pomocí košíku a platit za objednávky, seznamovat se s informacemi poskytovanými v mobilní aplikaci a využívat další funkcionality dostupné v mobilní aplikaci. Empik sděluje, že vzhledem k technickým omezením mobilní aplikace neumožňuje používání všech funkcionalit internetového obchodu, které jsou k dispozici na stránkách internetového obchodu.
 4. Pomocí mobilní aplikace mohou objednávat výhradně zaregistrovaní zákazníci. Registraci lze provést pomocí mobilní aplikace nebo na stránkách internetového obchodu – dle ustanovení § 2 tohoto řádu.
 5. K mobilní aplikaci mohou být pravidelně vydávány aktualizace. Instalace takovýchto aktualizací je pro zajištění náležitého fungování služby pro zákazníka využívající mobilní aplikaci nezbytná.
 6. Zákazník může kdykoli mobilní aplikaci odstranit (odinstalovat) ze svého přenosného zařízení. Odstranění mobilní aplikace však neznamená odstranění zákaznického účtu z internetového obchodu. K odstranění účtu dochází dle ustanovení § 2 tohoto řádu.
 • 5 Informace o produktech
  1. Informace o produktech dostupných v nabídce internetového obchodu jsou vyzváním k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku.
  2. Ceny produktů uvedené na internetových stránkách internetového obchodu:
  3. obsahují DPH a jsou uvedeny v českých korunách;
  4. neobsahují náklady na doručení; náklady na doručení závisí na způsobu doručení produktu zákazníkovi a uvádějí se při výběru způsobu dopravy produktu ze strany zákazníka; celkové náklady objednávky (tj. cena produktů včetně nákladů na doručení) jsou uvedeny v košíku předtím, než zákazník objednávku odešle.
  5. Empik si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny produktů. Právo podle předchozí věty nemá vliv na objednávky zadané před datem, kdy změny, podmínky promo akcí nebo výprodeje vstoupí v platnost.
  6. Empik může organizovat promo akce a výprodeje dle zvláštních pravidel.
 • 6 Podmínky realizace objednávky
 1. Zákazník může zadávat objednávky produktů, které jsou k dispozici v nabídce internetového obchodu 7 (sedm) dní v týdnu, 24 (dvacet čtyři) hodin denně, s výhradou zákazů nebo omezení obchodování vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 2. Za účelem objednání se zákazník:
 3. přihlásí na svůj účet v internetovém obchodě;
 4. vybere produkt, který bude představovat předmět objednávky, zvolí fotografii z alba umístěného na stránkách internetového obchodu nebo přidá fotografii z koncového zařízení zákazníka (např. počítače), případně vloží internetovou adresu fotografie (url), která má být předmětem objednávky, a následně stiskne tlačítko „Objednat“ (nebo obdobné); anebo
 5. vybere fotografii z alba umístěného na stránkách internetového obchodu nebo přidá fotografii z koncového zařízení zákazníka (např. počítače), případně vloží internetovou adresu fotografie (url), která má být předmětem objednávky, a následně stiskne tlačítko „Objednat“ (nebo obdobné);
 6. vybere způsob dopravy (způsob doručení produktu) a uvede údaje příjemce objednávky a adresu, kam má být předmět objednávky doručen, jakož i číslo telefonu, na kterém může Empik zákazníka kontaktovat v záležitostech spojených s převzetím objednávky;
 7. uvede fakturační údaje v případě, že se liší od údajů zadaných pro potřeby převzetí objednávky;
 8. zvolí formu úhrady;
 9. potvrdí objednávku tlačítkem: „Objednat a zaplatit”.
 10. Objedná-li zákazník předmět objednávky, znamená to, že společnosti Empik předložil nabídku uzavření kupní smlouvy na objednaný produkt. Empik zákazníkovi neprodleně potvrdí přijetí takové objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka zadané do jeho zákaznického účtu, čímž se objednávka stává závaznou nabídkou.
 11. Je-li realizace objednávky možná, zašle Empik na e-mail zákazníka elektronickou zprávu, jíž potvrdí přijetí objednávky k realizaci. Potvrzením přijetí objednávky Empik prohlašuje, že nabídku, o níž se hovoří v odst. 3 výše, přijal.
 12. Empik si vyhrazuje právo omezit způsoby doručení a formy úhrady daných produktů, produktových kategorií nebo počtu objednávaných produktů. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy v případě jednostranné změny ze strany Empik tím není dotčeno.
 13. Empik si vyhrazuje právo omezit způsoby doručení a formy úhrady ve vztahu k zákazníkovi, který:
 14. nejméně dvakrát nepřevzal předmět objednávky zaslaný zásilkovou službou;
 15. má více než čtyři objednávky čekající na převzetí zaslané zásilkovou službou.

 

 1. V případě, že není možné objednávku zákazníka realizovat v čase stanoveném na realizaci objednávky, informuje Empik o této skutečnosti zákazníka zprávou na e-mailovou adresu, kterou zákazník určil, anebo telefonicky, na číslo, jež zákazník uvedl, a to bez zbytečného odkladu.

 

 1. Empik může zákazníka kontaktovat na jím určené telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty mimo jiné také v níže uvedených případech:

 

 1. za účelem potvrzení objednávky v případě, že její hodnota překročí 3000,- korun českých (tři tisíce);
 2. v ostatních záležitostech, které vyžadují kontakt se zákazníkem, zejména v případě, že kvalita fotografie nebo její formát znemožňují řádnou realizaci objednávky.
 3. Pokud nebude realizace části objednávky možná z důvodů uvedených v odst. 7 a 8 výše, může Empik zákazníkovi navrhnout:
 4. zrušení celé objednávky (v případě, že si zákazník zvolí tuto možnost, nebude Empik povinen objednávku realizovat);
 5. částečné zrušení objednávky v tom rozsahu, v jakém není její realizace možná ve stanovené lhůtě (zvolí-li si zákazník tuto možnost, bude objednávka realizována ve zbylém rozsahu, přičemž Empik nebude povinen ji realizovat ve zrušeném rozsahu);
 6. rozdělení objednávky a stanovení nové realizační lhůty pro tu část objednávky, jejíž realizace není v původně stanovené lhůtě možná (zvolí-li si zákazník tuto možnost, budou objednané produkty zaslány několika samostatnými zásilkami, přičemž zákazník neponese další náklady spojené s rozdělením objednávky do několika zásilek).
 7. Nezvolí-li si zákazník žádný způsob realizace objednávky v situaci uvedené v odst. 9 tohoto paragrafu (včetně situace, kdy není možné se se zákazníkem spojit z důvodů, jež nejsou na straně Empik), dodá Empik zákazníkovi produkty, jež lze doručit ve stanovené lhůtě, přičemž ve zbylém rozsahu bude objednávka zrušena a zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu, kterou uvedl na svém zákaznickém účtu. Částečné zrušení objednávky v rozsahu, o němž se hovoří v předchozí větě, lze provést pouze do data uplynutí realizační lhůty objednávky, a nebyla-li tato lhůta stanovena, tedy do 30 dnů od data přijetí objednávky k realizaci ze strany Empik. Zákazník může odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém byla realizována, dle zásad uvedených v § 12 řádu, případně také pokud pro něj částečné plnění nemá význam.
 8. Dojde-li v situaci uvedené v odst. 9 a 10 tohoto paragrafu ke zrušení objednávky, přičemž předmět objednávky byl zaplacen předem, vrátí Empik zákazníkovi částku (nebo její část – v případě částečné realizaci objednávky), v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zásady vracení plateb byly podrobně popsány v § 13.
 9. Zákazník je povinen uvést správnou (aktuální) a přesnou adresu, kam má být předmět objednávky doručen. Uvede-li zákazník chybnou nebo nepřesnou adresu, nenese Empik v nejširším právně přípustném rozsahu odpovědnost za nedodání nebo opožděné dodání předmětu objednávky v případě, že i přesto, že Empik a firma doručující předmět objednávky postupovaly při doručování s řádnou péčí, nebylo včasné doručení předmětu objednávky možné.
 10. V případě zadání špatných údajů či nepřesných údajů, je zákazník kdykoli oprávněn tyto údaje změnit ve svém zákaznickém účtu anebo za tímto účelem kontaktovat Centrum zákaznické podpory.
 • 7 Zrušení objednávky ze strany zákazníka
 1. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku výhradně v případě, že ji zatím nezaplatil (v tom případě je možné objednávku zrušit do okamžiku, než zákazník objednávku zaplatí).
 2. Objednávka se realizuje neprodleně poté, co Empik obdrží potvrzení, že zákazník zaplatil. Vzhledem ke specifičnosti produktů (každý produkt má vlastnosti určené zákazníkem v objednávce) nelze objednávku zrušit poté, co byla zahájena její realizace.
 3. V případech uvedených v odst. 1 tohoto paragrafu může zákazník objednávku zrušit sám v internetovém obchodě (záložka „Můj účet“) anebo může za tímto účelem kontaktovat Centrum zákaznické podpory.
 4. V situaci, o níž se hovoří v odst. 1 tohoto paragrafu, obdrží zákazník potvrzení o zrušení objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávání.
 • 8 Formy úhrady a zahájení realizace objednávky
 1. Objednávky zadané do internetového obchodu se doručují pouze na území České republiky.
 2. Objednávky může do internetového obchodu zadat výhradně zaregistrovaný zákazník.
 3. Úhrady lze v internetovém obchodě provádět pouze předem.
 4. Podrobné informace o dostupných formách úhrady jsou uvedeny v záložce „Způsoby úhrady” v internetovém obchodě a jsou vizualizovány během objednávání.
 5. Chce-li zákazník využít slevový kód, který obdržel z internetového obchodu nebo od jiného subjektu, jenž pro své zákazníky nakoupil slevové kódy opravňující k obdržení slevy v internetovém obchodě, uvede jej do příslušného pole při zadávání objednávky v internetovém obchodě.
 6. Slevové kódy jsou omezeny platností, tj. lhůtou, během níž může zákazník nabízenou slevu využít. Slevový kód nemůže být spojen s žádným jiným slevovým kódem ani promo akcemi, pokud pravidla dané promo akce nestanoví jinak. Slevový kód neumožňuje snížit hodnotu objednávky pod částku 0,01 Kč. V případě, že slevový kód bude umožňovat snížení ceny vyšší než je částka specifikovaná v předchozí větě, bude objednávka realizována ve výši této částky za zboží a nerealizovaná část slevového kódu propadá. Po uplynutí termínu platnosti slevového kódu nelze slevový kód použít.

 

 • 9 Realizační lhůta objednávek
 1. Empik umisťuje na stránku internetového obchodu, kde prezentuje produkty, informaci o počtu pracovních dnů (tj. dnů v týdnu od pondělí do pátku, s výhradou dnů pracovního klidu stanovených zákonem), během nichž bude zásilka s předmětem objednání doručena. Tato informace představuje orientační čas počínaje momentem přijetí objednávky do okamžiku odeslání předmětu objednávky zákazníkovi prostřednictvím zásilkové služby. Realizační lhůta se uvádí s přihlédnutím ke lhůtě kompletace všech objednaných produktů. Realizační lhůta závisí na dostupnosti daného produktu. Pokud informace o termínu podání zásilky s předmětem objednávky chybí, realizuje se objednávka zpravidla do 14 pracovních dnů.
 2. Předmět objednávky může být doručen pouze na území České republiky prostřednictvím zásilkové firmy, na adresu uvedenou zákazníkem.
 3. V souvislosti s realizací objednávky se zákazníkovi zasílá na e-mailovou adresu zpráva o aktuálním průběhu zadávání a realizace objednávky (status objednávky). V rámci této komunikace může Empik zasílat informace o nedokončené objednávce; po realizaci objednávky zasílá Empik zákazníkovi poděkování s žádostí o ohodnocení objednávky (recenze), které je dobrovolné.
 • 10 Odpovědnost za vady a reklamace z titulu odpovědnosti za vady
 1. Empik je povinen dodat produkt prostý vad. Empik nese vůči zákazníkovi odpovědnost v případě, že prodaný produkt má jakostní nebo právní vadu (zákonná odpovědnost za vady), přičemž jakostní vada spočívá v tom, že prodaný produkt neodpovídá smlouvě. Empik nese odpovědnost z titulu odpovědnosti za vady v případě, že je jakostní vada zjištěna do 2 (dvou) let od data, kdy byl produkt dodán zákazníkovi. Žádné ustanovení tohoto § 10 nevylučuje ani neomezuje práva zákazníků kupujících produkty jako spotřebitelé, jež jsou stanovena platnými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. V případě reklamace Empik do 3 (tří) pracovních dnů zaujme k reklamaci zákazníka své stanovisko a sdělí mu další postup, ledaže je potřeba odborné posouzení vady.
 3. Reklamace z titulu odpovědnosti za vady musí obsahovat údaje osoby nebo subjektu, který reklamuje (jméno a příjmení nebo plný název, kontaktní údaje), údaje o objednávce, a dále uvedení příčiny reklamace a obsah požadavku. Za účelem vyřízení reklamace z titulu odpovědnosti za vady ze strany Empik je zákazník povinen zaslat Empik reklamovaný produkt nebo produkty včetně dokladu o nákupu tohoto produktu (produktů) a popisem reklamace (vzor dokumentu je k dispozici zde, přičemž použití tohoto vzoru není povinné), a to poštou, na adresu laboratoře.
 4. Vyřídí-li Empik reklamaci ve prospěch zákazníka, neprodleně vadný produkt vymění za nový, prostý vad, anebo vadu odstraní. To nemá vliv na možnost zákazníka domáhat se snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy dle platných právních předpisů. V případě, že výměna produktu, odstranění vady produktu nebo snížení ceny nejsou možné, vrátí Empik celou částku, a to neprodleně, dle platných právních předpisů.
 5. Zákazník, který produkt kupuje za účelem spojeným přímo s jeho profesní nebo podnikatelskou činností (tj. zákazník, který není spotřebitel), je oprávněn předmět objednávky reklamovat v rozsahu platných právních předpisů, přičemž odpovědnost Empik z titulu odpovědnosti za jakostní vady se omezuje na právo zákazníka požadovat odstranění vady. V tom případě Empik dle vlastní volby neprodleně vymění vadný produkt za produkt prostý vad, anebo vadu odstraní. Empik je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy a vrátit takovému zákazníku, jenž není spotřebitelem, cenu, kterou za produkt s jakostní vadou zaplatil. S výhradou obecně závazných právních předpisů se odpovědnost Empik za škody způsobené zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, v maximálním právně přípustném rozsahu omezuje na částku, kterou zákazník Empik za nákup daného produktu zaplatil.
 6. Je-li reklamace zákazníka důvodná, Empik bez zbytečného odkladu vymění vadný produkt za produkt prostý vad, přičemž vzhledem ke specifičnosti produktů je podmínkou výměny produktu za produkt prostý vad dostupnost fotografie, která je součástí produktu, v albu na zákaznickém účtu, anebo dodání Empik fotografie způsobem uvedeným v § 6 odst. 8 písm. b) řádu. Pokud výše uvedená fotografie v albu není a nelze ji dodat způsobem uvedeným v předchozí větě, vrátí Empik zákazníkovi částku za zboží dle ustanovení § 13 řádu.
 • 11 Podmínky smluvní záruky za jakost
 1. Na produkty, které Empik prodává, se může vztahovat smluvní záruka za jakost poskytovaná výrobcem, distributorem nebo jiným třetím subjektem (garantem). Empik neposkytuje žádnou smluvní záruku za jakost na jakékoli jím prodávané produkty. Práva z titulu záruky za jakost se uplatňují dle podmínek uvedených na záručním listu nebo v záručním prohlášení garanta. Záruka za jakost (vztahuje-li se na prodaný produkt) nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o odpovědnosti za vady (právech z vadného plnění). Pro bližší informace o smluvní záruce za jakost kontaktujte Centrum zákaznické podpory.
 2. Vadný produkt, na který výrobce, distributor nebo jiný garant poskytuje záruku za jakost, může zákazník reklamovat:
 3. s využitím práv vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost – v tom případě reklamuje zákazník produkt přímo u garanta (subjektu, jenž záruku na jakost poskytl), přičemž Empik může být pouze zprostředkovatelem, který reklamaci předá. Zákazník se dle vlastní volby může přihlásit přímo u garanta, anebo u Empik;
 4. s využitím práv, jež mu náleží ve vztahu ke kupujícímu z titulu odpovědnosti za vady – v tom případě zákazník zboží reklamuje dle ustanovení § 10 tohoto řádu.
 • 12 Odstoupení od smlouvy
  1. Spotřebitel může od smlouvy o prodeji produktu zakoupeného v internetovém obchodě odstoupit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, a to bez uvedení důvodu a bez nákladů, s výhradou nákladů uvedených v odst. 6 níže. Běh lhůty na odstoupení od smlouvy začíná:
 1. v případě smlouvy, v rámci jejíž realizace podnikatel vydává věc, přičemž je povinen převést její vlastnictví – od okamžiku převzetí věci spotřebitelem, anebo jinou, jím určenou třetí osobu, která není přepravcem, anebo:
 2. v případě smlouvy, jež se vztahuje na více věcí dodávaných samostatně, po výrobních partiích, anebo po částech – od okamžiku převzetí poslední věci, partie nebo části;
 3. v případě smlouvy, jež spočívá v pravidelném dodávání věcí po stanovenou dobu – od okamžiku převzetí první věci;
 4. pro ostatní smlouvy – od data uzavření smlouvy.
  1. Právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší spotřebiteli ve vztahu k níže uvedené smlouvě (podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník):
   1. smlouvě o poskytování služeb, pokud podnikatel poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, jenž byl před zahájením plnění informován, že po jeho dokončení ze strany podnikatele ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
   2. smlouvě, jejímž předmětem není prefabrikát, nýbrž předmět vyrobený dle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb (týká se to zejména fotokopií, produktů, na nichž jsou umístěny fotografie na přání zákazníka, produkty upravené rozměrově dle objednávky zákazníka apod.);
   3. smlouvě, jejímž předmětem plnění je věc dodaná v zapečetěném obale, kterou po otevření obalu nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů, byl-li obal po doručení otevřen.
  2. Spotřebitel, který chce uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je povinen o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit informovat Empik, a to jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel k tomuto účelu může použít vzor dle následujícího odkazu: (STÁHNOUT FORMULÁŘ). Spotřebitel může rovněž použít zákonem stanovený vzor formuláře odstoupení od smlouvy. Použití těchto vzorů není povinné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby spotřebitel odeslal informaci o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení od smlouvy.
  3. Spotřebitel, který odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit Empik produkt, a to ve stavu, jenž se od původního stavu neliší v rozsahu překračujícím nezbytný pro zjištění povahy předmětu, jeho vlastností a fungování. Empik spotřebiteli vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil (včetně nákladů na dopravu produktu spotřebiteli, s výhradou odst. 5 níže), v souladu s ustanoveními § 13 tohoto řádu.
  4. Náklady na vrácení produktu v důsledku odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. Pokud si spotřebitel zvolil způsob dopravy produktu jiný, než je obvyklý nejlevnější způsob dodání nabízený Empik, není navíc Empik povinen vrátit spotřebiteli zvýšené náklady, jež takto vynaložil. Spotřebitel navíc nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání ze strany spotřebitele v rozsahu, který překročil rozsah nezbytný pro zjištění povahy produktu, jeho vlastností a fungování.
  5. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit produkt společnosti Empik neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že zákazník produkt odešle před jejím uplynutím. Zákazník má možnost vrátit předmět objednávky po převzetí zásilky zasláním na adresu: Paxy - EmpikFoto, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice

  6. V rozsahu výkonu práv na odstoupení od smlouvy uzavřené elektronicky, o kterém se hovoří v tomto paragrafu, Empik informuje, že náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Empik tedy nepřebírá zásilky, jež mu budou zaslány na dobírku, ani nenese náklady s takovýmito zásilkami spojené.
 • 13 Vrácení plateb zákazníkům
  1. Empik vrátí platby neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, v případě:
   a) zrušení objednávky nebo části objednávky (v tom případě se vrací příslušná část ceny) zaplacené předem před realizací (v situaci, o níž se hovoří v § 6 odst. 11 řádu);
   b) vrácení produktu (odstoupení od smlouvy) z objednávky doručené zásilkovou službou;
   c)uznání reklamace a nemožnosti výměny produktu nebo snížení ceny;
   d) nepřijetí nabídky objednávky zákazníka v případě, že byla zaplacena předem.
   e) V případě odstoupení od smlouvy dle § 12 tohoto řádu vrací Empik spotřebiteli platbu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy obdržel prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Epik však může s vrácením částky, kterou od zákazníka obdržel, počkat do okamžiku, kdy obdrží zpět produkt, anebo než od spotřebitele obdrží doklad o jeho odeslání, podle toho, k čemu dojde dříve.
  2. V případě objednávek zaplacených předem bude platba vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena. V případě platby na dobírku bude vrácení peněz provedeno na bankovní účet uvedený zákazníkem v Kč.
  3. Empik se v nejširším právně přípustném rozsahu zříká odpovědnosti za nevrácení zaplacených částek, případně jejich za opožděné vrácení v případě, že i přesto, že Empik postupoval s řádnou péčí, včetně zaslání žádosti na e-mailovou adresu spotřebitele žádosti o sdělení čísla účtu, zákazník toto číslo účtu nesdělil, anebo jeho odpověď neobsahovala údaje umožňující vrácení peněz. Empik se v nejširším právně přípustném rozsahu zříká odpovědnosti za nevrácení zaplacených částek, případně jejich za opožděné vrácení v případě, že k tomu došlo v důsledku uvedení chybné adresy nebo jména, případně chybného čísla účtů, díky čemuž Empik i přesto, že postupoval s řádnou péčí, nemohl náležitě platbu realizovat.
  4. Zaplatil-li zákazník za objednávku z účtu, který mu nepatří, pomocí platební karty, jež mu nepatří, dojde k vrácení na účet vlastníka tohoto bankovního účtu, platební karty, pomocí nichž byla platba ve prospěch Empik realizována, dle zásad uvedených v tomto paragrafu.
 • 14 Promo akce
  1. Na stránkách internetového obchodu se mohou nacházet informace o propagačních akcích (dále jen „Promo akce“). Promo akce se dělí na:
 1. produktové promo akce snižující cenu produktu dle slevy stanovené částkou nebo procentem, stanovené pro každý případ na stránce produktu;
 2. hodnotové promo akce snižující cenu košíku obsahujícího produkty, na něž se promo akce vztahuje, o slevu stanovenou částkou nebo procentem, ve výši stanovené vždy po přidání produktů do košíku a při splnění konkrétních podmínek promo akce uvedených na stránce promo akce nebo v newsletteru;
 3. promo balíčky při nákupu určitého množství libovolných produktů, na něž se vztahuje promo akce, obdrží zákazník slevu stanovenou částkou nebo procentem na nejlevnější produkt. Promo akce zahrnuje veškeré produkty nacházející se na stránce promo akce;
 4. promo sady – při nákupu promo sady (výhradně na produktové stránce), složené z nejméně dvou produktů umístěných v takzvaném promo boxu, obdrží zákazník slevu na všechny produkty, jež sadu tvoří, s výhradou nejdražšího z nich.
  1. Promo akce může být podmíněna uvedením slevového kódu při zadávání objednávky.
  2. Promo akci nelze spojovat s jinými propagačními akcemi internetového obchodu ani slevovými kódy, pokud řád dané promo akce nestanoví jinak.
  3. Po zadání objednávky obsahující promo balíček nebo promo sadu nelze tyto rozdělit.
  4. Je-li předmětem objednávky promo balíček nebo promo sada, vztahuje se právo zákazníka na zrušení objednávky, o němž se hovoří v § 12 tohoto řádu, výhradně na celý promo balíček nebo promo sadu. Nelze rezignovat na jednotlivé produkty tvořící promo balíček nebo promo sadu.
  5. V případě rozporu s jinými ustanoveními tohoto řádu uplatní se ustanovení uvedená v tomto paragrafu.
  6. Promo akce, o nichž se hovoří výše, mohou být omezeny mimo jiné časově, vyčerpáním zásob promo produktů, anebo platností do odvolání. Není-li v podmínkách promo akce výslovně uvedeno jinak, platí promo akce do odvolání. Je-li v promo akci omezen objem produktů, na něž se promo akce vztahuje, platí promo akce do vyčerpání objemu produktů, na který se promo akce vztahuje.
 • 15 Osobní údaje a soukromí
 1. Správcem osobních údajů zákazníka je Empik Foto Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-017), Polsko, ul. Marszałkowska 104/122. Empik zpracovává osobní údaje zákazníka, které zákazník uvedl v průběhu registrace účtu na stránkách, za účelem poskytování služeb elektronickou cestou, tj. používání stránek včetně nakupování na stránkách, dále pak pro marketingové účely včetně zasílání novinek (v případě vyjádření příslušného souhlasu). Více informací získáte v Politice ochrany soukromí.
 • 16 Newsletter
  1. Zákazník může poskytnout souhlas s objednáním služby newsletteru (subskripce). Služba newsletteru spočívá v pravidelném zasílání informačního bulletinu Empik a zpráv obsahujících marketingový obsah (obchodní informace) o Empik a jeho obchodních partnerech na určenou e-mailovou adresu (včetně obsahu týkajícího se produktů Empik a jeho obchodních partnerů, a dále informací o promo akcích). Subskripce newsletteru se provádí tak, že zákazník označí příslušnou volbu v registračním formuláři, případně později v záložce „Můj účet“ (odkaz „Newsletter”).
  2. Subskripce newsletteru je dobrovolná a bezplatná. Služba newsletteru se poskytuje po dobu neurčitou, přičemž zákazník je oprávněn ji kdykoli zrušit.
  3. Zákazník může subskripci newsletteru kdykoli zrušit prostřednictvím Centra zákaznické podpory.
 • 17 Reklamace
 1. S výhradou ustanovení § 10 tohoto řádu lze veškeré reklamace, včetně reklamací fungování internetového obchodu nebo týkající se služeb poskytovaných elektronickou cestou, hlásit Empik:
 2. e-mailem na adresu: [email protected] (s doporučeným předmětem zprávy „Reklamace“, přičemž výše uvedený předmět není povinný),
 3. prostřednictvím Centra zákaznické podpory.
 4. Reklamace musí obsahovat údaje osoby nebo subjektu, který reklamuje (jméno a příjmení nebo plný název, kontaktní údaje), případně informace o objednávce a dále uvedení příčiny reklamace a obsah požadavku.
 5. Empik bude vyřizovat reklamace na základě tohoto řádu a ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 6. Odpověď na reklamaci se poskytuje způsobem odpovídajícím způsobu zaslání reklamace, tj. doporučeně na adresu uvedenou v reklamaci, anebo e-mailovou zprávou, na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci nebo adresu, z níž byla reklamace podána. Empik reklamaci vyřídí do 30 dnů od data, kdy Empik reklamaci obdržel, pokud tento řád (§ 10 odst. 2 – reklamace z titulu odpovědnosti za vady) nebo obecně závazný právní předpis nestanoví kratší lhůtu na poskytnutí odpovědi na reklamaci.
 • 18 Závěrečná ustanovení
 1. Empik nevyužívá mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání nároků se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli. Dozor dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, která je příslušná pro vyřizování mimosoudních stížností. Spotřebitelé mohou vždy využít mimosoudní řešení sporů u České obchodní inspekce, dostupné na: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
 2. Spotřebitel má možnost požádat o bezplatnou pomoc ve věci svých práv, jakož i ve věci sporu mezi ním a Empik okresního (městského) ochránce práv spotřebitelů, anebo občanské organizace, jejímž úkolem uvedeným ve stanovách je mimo jiné ochrana práv spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů, či dTest). Informace pro spotřebitele, včetně informací o možnosti poskytnutí pomoci jsou k dispozici rovněž na internetové stránce přednosty Úřadu pro ochranu spotřebitelů: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl), případně u České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rady-a-informace-prava-spotrebitelu/).
 3. Případné spory mezi zákazníkem, jenž není spotřebitelem a Empik, bude řešit soud místně příslušný pro sídlo Empik.
 4. Empik vynakládá veškeré úsilí, aby služby poskytované v rámci internetového obchodu byly na nejvyšší úrovni, avšak nevylučuje možnost dočasného omezení přístupu do internetového obchodu, bude-li nutné provést údržbu, kontrolu, výměnu zařízení nebo v souvislosti s nezbytnou modernizací nebo rozšířením internetového obchodu. Empik vynaloží veškeré úsilí, aby případné omezení přístupu do internetového obchodu probíhalo v nočních hodinách.
 5. Individuální nastavení koncového zařízení může vést k rozdílům mezi zobrazováním produktu na počítači zákazníka a skutečným vzhledem produktu (barva, proporce apod.). Zákazník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 12 tohoto řádu.
 6. Řád se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů Polské republiky, a příslušnými předpisy na ochranu spotřebitele České republiky.
 7. Veškeré názvy produktů umístěné na stránkách internetového obchodu se používají pro potřeby identifikace a mohou být chráněny a vyhrazeny ustanoveními zákona ze dne 30. června 2000 r. – Právo průmyslového vlastnictví, anebo jinými právními předpisy.
 8. Pro statistické účely a pro potřeby zajištění co nejvyšší kvality služeb využívá internetový obchod informace uložené serverem na koncovém zařízení zákazníka, které se načítají při každém připojení internetového prohlížeče (tzv. soubory cookies). Zákazník může kdykoli stanovit podmínky jejich uchovávání nebo získávání přístupu internetového obchodu k souborům cookies pomocí nastavení svého internetového prohlížeče, může změnit nastavení prohlížeče tak, aby neakceptoval tyto soubory, anebo informoval o jejich odesílání. Nutno však mít na paměti, že nesouhlas se soubory cookies může ztížit používání internetového obchodu. Používá-li zákazník prohlížeč, jehož nastavení umožňují ukládání souborů cookies na jeho zařízení, znamená to, že s jejich ukládáním na tomto zařízení souhlasí. Více informací v této záležitosti je uvedeno pod záložkou Politika ochrany soukromí.
 9. Smlouvy se společností Empik se uzavírají v češtině. Zvláštní smlouva nad rámec tohoto řádu se nevyhotovuje a Empik ji neukládá.
 10. Empik si vyhrazuje právo změnit tento řád ze závažného důvodu, jako je:
 11. nutnost přizpůsobit řád právním předpisům, které mají přímý vliv na tento řád a je na jejich základě nezbytné řád upravit, aby odpovídal právu;
 12. nutnost přizpůsobit řád doporučením, příkazům, pokynům, rozsudkům, usnesením, interpretacím, směrnicím nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné správy;
 13. rozšíření nebo změna funkcionalit internetového obchodu, včetně zavedení nových služeb poskytovaných elektronickou cestou, anebo změna stávajících funkcionalit internetového obchodu;
 14. změna technických podmínek poskytování služeb elektronickou cestou;
 15. nutnost odstranit nejasnosti, chyby nebo překlepy, které se případně v řádu vyskytly;
 16. změna telefonických a adresních údajů, názvů, identifikačních čísel, elektronických adres nebo odkazů umístěných v řádu;
 17. změna procesu uzavírání smluv prostřednictvím internetového obchodu;
 18. předcházení zneužívání;
 19. zlepšení obsluhy zákazníků.
 20. Změněný řád bude zpřístupněn na stránkách internetového obchodu (včetně ke stažení ve formátu PDF). O změně řádu bude Empik informovat zprávou umístěnou v internetovém obchodě a registrovaným zákazníkům zašle sdělení o změně řádu na e-mailovou adresu přiřazenou k jejich účtu (včetně nového znění řádu ve formátu PDF).
 21. Změněný řád je závazný pro zaregistrovaného zákazníka, který nevypoví smlouvu o vedení účtu v internetovém obchodě z důvodu jednostranné změny tohoto řádu před datem, než nový řád vstoupí v platnost. Lhůta, kdy změněný řád vstoupí v platnost, bude činit alespoň 14 dnů od data oznámení o změně řádu.
 22. Změna řádu nebude mít vliv na objednávky zadané před takovouto změnou a realizované dle dosavadních pravidel.